Prohlášení o ochraně osobních údajů

Vážíme si Vašeho zájmu o naší společnost a o naše služby. Ochrana Vašeho soukromí je pro nás velice důležitá.
Je pro nás rovněž důležité, že budete vždy vědět, jaké informace uchováváme a jak je používáme.

Následující vysvětlení Vám umožní porozumět tomu, kdy od Vás shromažďujeme informace během Vašeho používání našich webových stránek, a jak je používáme.

Budete informováni o rozsahu a účelu shromažďování Vašich osobních údajů.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je obchodní společnost LAKRYS s.r.o.,
sídlem Alšova 801/18, 251 01 Říčany, IČO: 271 64 420
,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 101201
zastoupená Radanou RULF Šafránkovou, jednatelem.


WEB - Používání  Google  Analytics

Naše webové stránky používají službu společnosti Google Inc., a to analytický nástroj Google Analytics.

Tento nástroj používá cookies soubory, které se ukládají do zařízení uživatelů a umožňují analyzovat jejich používání našich webových stránek.
Informace takto generované se ukládají na servery společnosti Google umístěné v USA.
Údaje jsou zpracovávány na základě udělení souhlasu.
Uživatel určuje v nastavení svého prohlížeče, zda má prohlížeč umožnit webové stránce ukládat cookies do koncového zařízení.
Toto nastavení lze považovat za souhlas se zpracováním osobních údajů.
Prohlížeč je nástrojem zprostředkování souhlasu.

Údaje jsou zpracovávány po dobu 14 měsíců, následně jsou automaticky mazány.

Na našich stránkách je aktivována anonymizace IP adres.

Anonymizace IP adresy znamená, že je IP adresa návštěvníka před uložením na server zkrácena (poslední oktet IP adresy je vynulován).

Společnost Google používá shromážděné informace pouze pro analýzu užívání uvedené služby a to pouze pro zpracování hlášení o aktivitách na našich webových stránkách.

Naše stránky nepoužívají další analytické nástroje, ani nástroje pro reklamu.

Cookies  soubory

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány do zařízení uživatelů a umožňují analyzovat jejich používání webových stránek.

Uživatelé mohou zabránit ukládání cookies souborů prostřednictvím nastavení svého prohlížeče, tímto však může dojít k omezené funkčnosti našich webových stránek.

Uživatelé mohou zabránit ukládání cookies souborů společnosti Google Inc. do svého zařízení instalací doplňku do svého prohlížeče.

Ke stažení zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Jaké  údaje  používáme?

Pokaždé, kdy vstoupíte na naše webové stránky, budou údaje o této události vyhodnoceny pomocí analytického nástroje Google Analytics.

Prostřednictvím GA jsou ukládány tyto informace:
Kdy nás uživatelé navštěvují? Datum, čas
Kde se naši uživatelé nacházejí? Země, město
Jaká jsou nejčastěji užívaná zařízení? PC, mobil, tablet
Jaký používají uživatelé OS, prohlížeč, rozlišení?
Které naše webové stránky uživatelé navštěvují?
Jak získáváme uživatele? Kanál návštěvnosti, zdroj, odkazy
IP adresy uživatelů a názvy poskytovatelů internetové služby.

Klientská  zóna

Naše webové stránky neobsahují klientskou zónu, ani žádné navozující databáze.

Na našich webových stránkách není prováděna registrace zákazníků.

Práva  zákazníků

Jako naši zákazníci máte právo od nás požadovat informace o Vašich osobních údajích, které máme uložené.
Dále máte právo na opravu či výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
Právo na výmaz nelze uplatnit v případě zpracování osobních údajů z titulu plnění smlouvy a z titulu plnění zákonných povinností.
V případě potřeby se obraťte na osobu pověřenou ochranou osobních údajů. Kontaktní údaje jsou uvedeny níže.
V neposlední řadě máte právo podat stížnost u dozorového orgánu. Kontakt na dozorový orgán je uveden také níže.

POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB - STAVEBNÍ POVOLENÍ

Pro plnění smlouvy a zákonných povinností při zajišťování příslušných povolení zpracováváme tyto osobní údaje:
Osobní údaje FO:
pro účely plnění smlouvy, pro účely plnění legislativních povinností
jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, datum nar., číslo bankovního účtu, identifikace věcí nemovitých - obec, k.ú., parcelní číslo, č.p./č.ev. budovy, adresní údaje

pro účely komunikace se zákazníky
(na základě oprávněného zájmu)
telefonní číslo, e-mailová adresa.

Kamerový systém

Informujeme tímto zákazníky, že prostory kanceláře jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem za účelem ochrany majetku správce.
Zpracovávané údaje: datum, čas, průběh návštěvy.
Umístění kamer: kancelář
Místo zpracování: záznam je ukládán na úložiště umístěné na zabezpečeném místě na území České republiky.
Lhůta zpracování: 72 hodin s automatickým přepisem.

Dodavatelé FO a FOP

Pro plnění smlouvy a zákonných povinností vedení daňové evidence zpracováváme tyto osobní údaje:
Osobní údaje smluvních partnerů FO:
jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, datum nar., číslo bankovního účtu.

pro účely komunikace s FO
(na základě oprávněného zájmu)
telefonní číslo, e-mailová adresa.

Osobní údaje dodavatelů - FOP:
jméno a příjmení, IČO, DIČ, sídlo, číslo bankovního účtu.

pro účely komunikace s dodavateli FOP
(na základě oprávněného zájmu)
telefonní číslo, e-mailová adresa.

Zpracování osobních údajů prováděné na základě plnění smluvních povinností bude ukončeno po splnění smlouvy a po uplynutí promlčení lhůty (3+1 roky).

Zpracování osobních údajů prováděné na základě plnění právních povinností bude prováděno po dobu běhu zákonných lhůt.
Po uplynutí zákonných lhůt (zákon o účetnictví 5 let, zákon o DPH 10 let) budou osobní údaje smazány/skartovány v souladu s interní směrnicí, a to hromadně jedenkrát ročně k poslednímu dni v měsíci květnu.

Osobní údaje, které jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce, budou uchovány po dobu trvání oprávněného zájmu, poté budou smazány.

Uchazeči o zaměstnání

Informujeme tímto uchazeče, že pokud nám poskytnou své osobní údaje za účelem žádosti nebo projeveného zájmu o zaměstnání, budeme tyto údaje zpracovávat, a to na základě oprávněného zájmu správce.
V případě, že bude uchazeč vybrán, budeme jeho osobní údaje dále zpracovávat za účelem uzavření smlouvy.
V případě, že nám bude uchazečem předán životopis a uchazeč nebude na základě výběrového řízení přijat, bude životopis po ukončení výběrového řízení smazán/skartován. Pokud budeme mít zájem ponechat si životopis některého z neúspěšných uchazečů, požádáme ho o poskytnutí písemného souhlasu. Tento souhlas bude udělen na dohodnutou dobu, poté bude životopis smazán/skartován.

V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů, je možno souhlas kdykoliv změnit či odvolat, a to formou oznámení adresovaného naší společnosti

Změna  zásad  ochrany  osobních  údajů

Vyhrazujeme si právo na úpravu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů,
a to tak, aby vždy odpovídalo aktuálním legislativním požadavkům nebo při změně námi poskytovaných služeb.

Verze platná ke dni: 24.04.2018

Osoba  pověřená  ochranou  osobních  údajů

Do předmětu uveďte: "Ochrana osobních údajů - název společnosti."

Kontaktní údaje:
Radana RULF Šafránková
E-mail: info@lakrys.cz

Dozorový  orgán

Dozorovým orgánem pro ochranu osobních údajů je:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

https://www.uoou.cz